Εργαστήρια Προσομοίωσης

Στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Ιωάννινων για τη εκπάιδευση στα εργαστήρια προσομοίωσης χρησιμοποιείται η μέθοδος της Αντικειμενικής Δομημένης Κλινικής Αξιολόγησης (Objective Structured Clinical Examination – OSCE)

 Η διδασκαλία και η αξιολόγηση στη μέθοδο OSCE βασίζεται σε αντικειμενικά και κατάλληλα δομημένα και χρησιμοποιείται διεθνώς με απώτερο σκοπό την αξιόπιστη, διαφανή και έγκυρη εκπαίδευση και αξιολόγηση της απόδοσης των φοιτητών νοσηλευτικής αναφορικά με πρακτικές δεξιότητες.

Η μέθοδος OSCE βασίζεται στον σχεδιασμό σταθμών (όπου ελέγχονται οι εκάστοτε δεξιότητες), την τυποποίηση αυτών, και τη διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης τους. Έτσι δημιουργείται ένα πρωτόκολλο OSCE, όπου πρώτα να γίνεται προσδιορισμός των μαθησιακών αποτελεσμάτων των φοιτητών, έπειτα αναγνωρίζονται οι δεξιότητες που οι φοιτητές καλούνται να επιτύχουν και τέλος να υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ των αποτελεσμάτων του μαθήματος ή της ενότητας και των δεξιοτήτων. Στη συνέχεια ορίζεται η κατάλληλη βαθμολογική κλίμακα για κάθε σταθμό.

Στην μέθοδο OSCE, η αξιολόγηση του φοιτητή γίνεται με τη συμπλήρωση ενός εντύπου που περιλαμβάνει μία συγκεκριμένη σειρά βημάτων που πρέπει να ακολουθήσει ο φοιτητής προκειμένου να κριθεί επιτυχής η διεξαγωγή της δεξιότητας. Ο φοιτητής είναι ενήμερος σχετικά με την δεξιότητα-σταθμό που πρέπει να διεκπεραιώσει πριν τη διεξαγωγή της εξέτασης και γνωρίζει ότι κατά τη διάρκεια της εξέτασης ο εξεταστής σημειώνει πάνω στο έντυπο ποια βήματα έχει κάνει ο φοιτητής χωρίς να υπάρχει μεταξύ τους κάποια λεκτική επικοινωνία (συζήτηση).

Για περαίτερω ανάλυση της μεθόδου και των διαδικασιών του OSCE παρακαλώ διαβάστε το παρακάτω άρθρο των καθηγητών του Τμήματος:

Συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση της μεθόδου OSCE για τη δυνατότητα τυποποίησης της αξιολόγησης των κλινικών δεξιοτήτων των φοιτητών νοσηλευτικής

elEL
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Share via
Copy link
Powered by Social Snap