Ιστορική Εξέλιξη του Τμήματος

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ιδρύθηκε to 1984 με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’αρ. 462/84, ΦΕΚ 166 τ.Α’ ως παράρτημα του ΤΕΙ Μεσολογγίου με έδρα τα Ιωάννινα και το 1994 με το υπ’αριθμό 343 Προεδρικό Διάταγμα το τμήμα Νοσηλευτικής εντάσσεται στο ΤΕΙ Ηπείρου με έδρα την Άρτα και αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και αυτοδιοικείται στα πλαίσια του Νόμου 1404/83.


Με το Ν. 2916/2001, τα Τ.Ε.Ι. (και κατά συνέπεια το τμήμα Νοσηλευτικής) εντάχθηκαν στην Ανωτάτη Εκπαίδευση – Τεχνολογικός τομέας. Με τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που έγινε με το Νόμο 3549/20-3-2007 τα Τ.Ε.Ι. εντάχθηκαν με τα Πανεπιστήμια στα Α.Ε.Ι. Ο σκοπός, κατά συνέπεια του τμήματος προβλέπεται από τα ΦΕΚ.


Η Νοσηλευτική βέβαια ακολουθεί και τις ειδικές κατευθυντήριες τομεακές οδηγίες της Ε.Ε. οι οποίες συμβαδίζουν με τον ΠΟΥ (WHO), καθώς και το Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών (International Council of Nursing) και την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος.

en_USEN
Skip to content
Share via
Copy link
Powered by Social Snap