Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 5 του Νόμου 4559/2018 « Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» και την με αριθμ. 1069/18-07-2019 Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατά την οποία εγκρίθηκε η διαδικασία εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 5 του Νόμου 4559/2018, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες  οι οποίοι έχουν εξετασθεί επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου [35] υποχρεωτικά και [3] επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα, πραγματοποίησαν την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση και έχουν παρουσιάσει την πτυχιακή τους εργασία , ολοκληρώνοντας τον πρώτο κύκλο σπουδών του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του (πρώην) Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, εφόσον επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα επιπλέον μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και να λάβουν πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης , καλούνται να υποβάλλουν Αίτηση-δήλωση αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου στη Γραμματεία του Τμήματος Νοσηλευτικής κατά το χρονικό διάστημα  από 01/10/2023 έως και 10/10/2023.

elEL
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Share via
Copy link
Powered by Social Snap