Κανονισμός Yποψηφιότητας και Kατάταξης Φοιτητών/τριων του Τμήματος Νοσηλευτικής για Υποτροφία Κινητικότητας Erasmus+

Α. Προϋποθέσεις υποψηφιότητας για Erasmus+

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Erasmus+ σπουδές ή/και πρακτικής άσκησης έχουν οι φοιτητές/τριες α) του προπτυχιακού κύκλου σπουδών (1ος κύκλος), β) του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (2ος κύκλος) και γ) Διδακτορικός κύκλος σπουδών (3ος κύκλος) με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν διιδρυματικές συμφωνίες που να επιτρέπουν τον αντίστοιχο κύκλο σπουδών ή άλλες αντίστοιχες συμφωνίες με οργανισμούς για πρακτική άσκηση (παρακαλώ συμβουλευτείτε το σχετικό link στην ιστοσελίδα του Τμήματος https://nursing.uoi.gr/synergazomena-idrymata-foreis/)

Οι προϋποθέσεις για να οριστεί ένας φοιτητής/τρια υποψήφιος/α για μετακίνηση στα πλαίσια του Προγράμματος Ανταλλαγής Erasmus+ (σπουδές ή/και πρακτική άσκηση) είναι οι ακόλουθες:

 

Για φοιτητές/τριες του:
 1. Να υποβάλει εντός προθεσμιών αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Erasmus+ για σπουδές ή/και πρακτικής άσκησης (αντιστοίχως)
 2. Να έχει ολοκληρώσει το πρώτο έτος σπουδών και να έχει εξεταστεί με επιτυχία (να έχει περάσει) τουλάχιστον το 50% των μαθημάτων του πρώτο έτος
 3. Αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β2 με βάσει το Common European Framework Reference for Language (για περισσότερα δείτε link ΕΔΩ)
 4. Συνέντευξη του υποψηφίου με τον Τμηματικό Υπεύθυνο Erasmus

 

 1. Να υποβάλει εντός προθεσμιών αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Erasmus+ για σπουδές ή/και πρακτικής άσκησης (αντιστοίχως)
 2. Να έχει πετύχει σε όλα τα μαθήματα του ΠΜΣ του 1ου εξαμήνου
 3. Αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β2 με βάσει το Common European Framework Reference for Language (για περισσότερα δείτε σχετικό link ΕΔΩ)
 4. Να έχει εγγράφως τη σύμφωνη γνώμη για τη μετάβαση στο εξωτερικό μέσω του Προγράμματος Ανταλλαγής Erasmus του Διευθυντή του ΠΜΣ

 

 1. Να υποβάλει εντός προθεσμιών αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Erasmus+ για σπουδές ή/και πρακτικής άσκησης (αντιστοίχως)
 2. Αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β2 με βάσει το Common European Framework Reference for Language (για περισσότερα δείτε σχετικό link ΕΔΩ)
 3. Να έχει εγγράφως τη σύμφωνη γνώμη για τη μετάβαση στο εξωτερικό μέσω του Προγράμματος Ανταλλαγής Erasmus του επιβλέποντος της διδακτορικής διατριβής
 4. Βιογραφικό του υποψηφίου (δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις σε συνέδρια διακρίσεις, βραβεία, υποτροφίες)

Υ.Γ.: H κατανομή των θέσεων μεταξύ του 1ου κύκλου, του 2ου κύκλου και του 3ου κύκλου γίνεται με την ακόλουθη σχέση 1ος κύκλος/ 2ος κύκλος/ 3ος κύκλος = 7/ 1/ 1

Β. Κατάταξη υποψηφίων σε κάθε κατηγορία

Η κατάταξη των υποψήφιων φοιτητών/τριών γίνεται χωριστά για κάθε κατηγορία

Για φοιτητές/τριες του:
 1. Σύνολο μαθημάτων που έχει επιτυχώς εξεταστεί (σύνολο επιτυχιών πολλαπλασιάζεται x 10) (20%) *
 2. Σύνολο Διδακτικών Μονάδων (ECTS) από επιτυχημένη εξέταση (20%) *
 3. Μέσος όρος βαθμού από επιτυχημένα σε εξέταση μαθήματα (πολλαπλασιάζεται x 10) (30%) *
 4. Γνώση Αγγλικής Γλώσσας (20%): Πιστοποίηση επιπέδου Β2 (Lower) = 10 μόρια, Πιστοποίηση επιπέδου C1 (Advanced) = 15 μόρια, Πιστοποίηση επιπέδου C2 (Proficiency) = 20 μόρια
 5. Γνώση Β΄ Ξένης Γλώσσας (10%): 5 μόρια
*αποδεικνύεται από την προσκόμιση από το φοιτητή/τρια Αναλυτική Βαθμολογία Περιόδων που εκδίδεται από τη Γραμματεία του Τμήματος 
 1. Η κατάταξη γίνεται με βάση το Μέσο Όρο βαθμολογίας (ΜΟ) στα μαθήματα του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης τη στιγμή της υποβολής της αίτησης από το συνημμένο, στην αίτηση, αντίγραφο της Αναλυτικής Βαθμολογίας (60%)
 2. Γνώση Αγγλικής Γλώσσας (20%): Πιστοποίηση επιπέδου Β2 (Lower) = 10 μόρια, Πιστοποίηση επιπέδου C1 (Advanced) = 15 μόρια, Πιστοποίηση επιπέδου C2 (Proficiency) = 20 μόρια
 3. Οι δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις σε συνέδρια (20%)
  1. για κάθε διεθνή δημοσίευση πρώτο όνομα 10 μόρια, για όχι πρώτο όνομα 7 μόρια,
  2. για κάθε ελληνική δημοσίευση πρώτο όνομα 6 μόρια, για όχι πρώτο όνομα 4 μόρια,
  3. για κάθε προφορική παρουσίαση σε διεθνές συνέδριο πρώτο όνομα 4 μόρια, για όχι πρώτο όνομα 3 μόρια,
  4. για κάθε προφορική παρουσίαση ελληνικό συνέδριο πρώτο όνομα 2 μόρια, για όχι πρώτο όνομα 1.5 μόρια,
  5. για κάθε αναρτημένη ανακοίνωση (poster) σε διεθνή συνέδριο πρώτο όνομα 2 μόρια, για όχι πρώτο όνομα 1.5 μόρια,
  6. για κάθε αναρτημένη ανακοίνωση (poster) παρουσίαση πρώτο όνομα 1 μόρια, για όχι πρώτο όνομα 0.5 μόρια
 4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται ο/η φοιτητής/τρια που έχει πετύχει στα περισσότερα μαθήματα. Εάν και πάλι υπάρχει ισοβαθμία, τότε γίνεται κλήρωση

 

 1. Γνώση Αγγλικής Γλώσσας (40%): Πιστοποίηση επιπέδου Β2 (Lower) = 10 μόρια, Πιστοποίηση επιπέδου C1 (Advanced) = 15 μόρια, Πιστοποίηση επιπέδου C2 (Proficiency) = 20 μόρια
 2. Οι δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις σε συνέδρια (60%)
  1. για κάθε διεθνή δημοσίευση πρώτο όνομα 10 μόρια, για όχι πρώτο όνομα 7 μόρια,
  2. για κάθε ελληνική δημοσίευση πρώτο όνομα 6 μόρια, για όχι πρώτο όνομα 4 μόρια,
  3. για κάθε προφορική παρουσίαση σε διεθνές συνέδριο πρώτο όνομα 4 μόρια, για όχι πρώτο όνομα 3 μόρια,
  4. για κάθε προφορική παρουσίαση ελληνικό συνέδριο πρώτο όνομα 2 μόρια, για όχι πρώτο όνομα 1.5 μόρια,
  5. για κάθε αναρτημένη ανακοίνωση (poster) σε διεθνή συνέδριο πρώτο όνομα 2 μόρια, για όχι πρώτο όνομα 1.5 μόρια,
  6. για κάθε αναρτημένη ανακοίνωση (poster) παρουσίαση πρώτο όνομα 1 μόρια, για όχι πρώτο όνομα 0.5 μόρια
 3. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, τότε γίνεται κλήρωση

 

elEL
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Share via
Copy link
Powered by Social Snap