Διδακτορικές Σπουδές

Το Τμήμα Νοσηλευτικής προσφέρει διδακτορικές σπουδές, οι οποίες οδηγούν στην απόκτηση "Διδακτορικού Διπλώματος στη Νοσηλευτική"

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής αποσκοπεί αφενός στην παραγωγή πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου και αφετέρου στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της Νοσηλευτικής επιστήμης, της εκπαίδευσης αυτής και των εφαρμογών της.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος  έχουν όσοι πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  1. Οι κάτοχοι Πτυχίου Νοσηλευτικής και Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Νοσηλευτική ή σε συναφές με τη Νοσηλευτική αντικείμενο από Ιδρύματα της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμα της αλλοδαπής
  2. Οι κάτοχοι Πιστοποιητικού επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Γ2.

Κατ’ εξαίρεση μπορούν να γίνονται δεκτοί ως Υποψήφιοι Διδάκτορες και μη κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της συνέλευσης, εφόσον ικανοποιούν συνδυαστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Ο υποψήφιος να διαθέτει αναγνωρισμένο υψηλής ποιότητας επιστημονικό, επαγγελματικό ή/και ερευνητικό έργο, το οποίο συνίσταται σε συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα ή/και επιστημονική/ές δημοσίευση/εις, ή/και ευρεσιτεχνία, ή/και οτιδήποτε σχετικό ή ανάλογο,

β) Να περατώσει έναν αριθμό επιπρόσθετων μαθημάτων, τα οποία θα ορίζονται κατά περίπτωση από τη συνέλευση του τμήματος στο πλαίσιο του Π.Π.Σ ή των Π.Μ.Σ. του τμήματος ή άλλου τμήματος του Πανεπιστημίου.

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Ο μέγιστος χρόνος εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής ορίζεται στα έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Οι αιτήσεις για την εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής υποβάλλονται στη Γραμματεία, κατά τη διάρκεια κάθε ακαδημαϊκού έτους, και ειδικότερα στις ημερομηνίες από 1 Σεπτεμβρίου έως 30 Ιουνίου, και εξετάζονται από τη συνέλευση του τμήματος 3 φορές το χρόνο ήτοι, Οκτώβριο, Μάρτιο, Ιούλιο εκτός εάν προκύψει λόγος έκτακτης ανάγκης (π.χ. προκηρύξεις φορέων για τη χορήγηση υποτροφιών με σκοπό την ενίσχυση διδακτορικών σπουδών).

Βλέπε σχετικά τα κατωτέρω συνημμένα αρχεία.

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ) Τμήματος Νοσηλευτικής

Αίτηση Υποψηφιότητα για Δ/Δ

H αίτηση κατατίθεσται από τον υποψήφιο στη Γραμματεία για συμμετοχή στην επιλογή υποψηφίων διδακτόρων

Αίτηση Ανανέωσης Εγγραφής Δ/Δ

Η αίτηση κατατίθεται από τον υποψήφιο διδάκτορα στη Γραμματεία κάθε ακαδ. έτος για ανανέωση της εγγραφής του

Ετήσια Εκθεση Προόδου

Οι υποψήφιοι διδάκτορες, κάθε έτος, παρουσιάζουν προφορικά ενώπιον της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και υποβάλλουν εγγράφως στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής τους διατριβής
elEL
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Share via
Copy link
Powered by Social Snap