Πολιτική Ποιότητας

Ως βασικοί άξονες πάνω στους οποίους σχεδιάζεται η συνεχής βελτίωση της Ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) έχουν ορισθεί οι ακόλουθοι:

 1. Ενίσχυση της φοιτητικοκεντρικής μάθησης
 2. Σχεδιασμός και υλοποίηση των βέλτιστων πρακτικών εκπαίδευσης, με στόχο την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων κατάλληλων για την επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων.
 3. Συστηματική βελτίωση των διαδικασιών εποικοδομητικής αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού και της τεχνογνωσίας
 4. Ενίσχυση της παραγωγής, της απόκτησης και της διάχυσης υψηλής γνώσης σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον ανοικτό στην ευρηματικότητα και την καινοτομία.
 5. Ενίσχυση της αριστείας, της αναγνώρισης, και της ανταγωνιστικότητας του Τμήματος στην εθνική και διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα

 

Πιο συγκεκριμένα, το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:

 • Διαμόρφωσε ένα ΠΠΣ με σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα και επιτυχή μαθησιακά αποτελέσματα, σε πλήρη συνδυασμό θεωρητικής προσέγγισης, ερευνητικού σχεδιασμού και πρακτικής/κλινικής εξάσκησης.
 • Σχεδιάζει και υλοποιεί κατάλληλες μορφές παρέμβασης και βελτιστοποίησης των υφισταμένων στρατηγικών εκπαίδευσης, όπως διαμόρφωση τμημάτων διδασκαλίας με αναλογία φοιτητών -διδασκόντων σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ώστε να αποκτηθούν δεξιότητες απαραίτητες για την επαγγελματική σταδιοδρομία των φοιτητών
 • Διαμορφώνει κατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές, ιδιαίτερα σημαντικές για τη διαμόρφωση της επιστημονικής και επαγγελματικής ταυτότητας των φοιτητών
 • Εκπαιδεύει τους φοιτητές στην επίλυση προβλημάτων, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, στην ομαδική εργασία, στην επικοινωνία και στην αξία διασφάλισης της ποιότητας, και παράλληλα συμβάλλει στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους στη βάση παραδεκτών ηθικών και κοινωνικών αρχών και αξιών.
 • Δημιουργεί ένα περιβάλλον ακαδημαϊκού ήθους και ελευθερίας στην έκφραση γνώμης, με ανοχή στην ετερότητα και τη διαφορετική άποψη και με σεβασμό στον άνθρωπο, τις συλλογικές εκφράσεις και ανοικτό στην ελεύθερη ανταλλαγή ιδεών, την ευρηματικότητα, την καινοτομία και πρωτοβουλία.
 • Προωθεί την ανοχή στη διαφορετικότητα (προσώπων και απόψεων). Κρίνει ως ανεπίτρεπτη την άσκηση οποιασδήποτε συμβολικής και ψυχολογικής βίας, καθώς και κάθε εκτροπή από τη μαθησιακή σχέση μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων.
 • Ασκεί τις δραστηριότητες του με τρόπο, ώστε να γίνονται απολύτως σεβαστά τα θεσπισμένα από τους Διεθνείς Οργανισμούς Δικαιώματα του Ανθρώπου και τα Συνταγματικά Δικαιώματα του Πολίτη.
 • Δίνει έμφαση στην έρευνα, με στόχο την αύξηση του αριθμού και της ποιότητας των ερευνητικών προγραμμάτων, των επιστημονικών δημοσιεύσεων και των διεθνών ερευνητικών συνεργασιών συνιστώντας έτσι πόλο καινοτομίας.
 • Ενισχύει τα προγράμματα διακρατικής συνεργασίας που προβλέπουν την κινητικότητα φοιτητών, του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, όπως και τις συνεργασίες με άλλα ιδρύματα τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού
 • Ενισχύει την φοιτητοκεντρική μάθηση μέσω της αλληλεπίδρασης και διάδρασης φοιτητή και διδάσκοντα, την ανάπτυξη δημιουργικής και κριτικής σκέψης, και την καλλιέργεια υποστηρικτικού περιβάλλοντος για διάλογο και διαλεκτική, ώστε να διαμορφωθούν επιστήμονες φροντίδας με ολοκληρωμένες προσωπικότητες.
 • Μέσω της φοιτητοκεντρικής μάθησης βελτιώνει τις επιδόσεις των φοιτητών, μειώνει το ποσοστό των φοιτητών που εγκαταλείπουν ή καθυστερούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και ενισχύει την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών των φοιτητών
 • Δημιουργεί τους μηχανισμούς υποστήριξης των φοιτητών μέσω παροχών φοιτητικής μέριμνας, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών φοίτησης.
 • Στοχεύει στην επίτευξη αριστείας στην εκπαίδευση, μέσω της παροχής υψηλού επιπέδου προπτυχιακών σπουδών.
 • Λαμβάνει αποφάσεις στα συλλογικά του όργανα με κριτήρια διαφάνειας, αξιοκρατίας και δικαιοσύνης, σεβόμενο την ακαδημαϊκή δεοντολογία.
 • Προσηλώνει στον στόχο της εξωστρέφειας του Τμήματος και της συνεισφοράς του στην προαγωγή της υγείας και της φροντίδας της τοπικής κοινωνίας και στην υλοποίηση δραστηριοτήτων άμεσης και έμμεσης υποστήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,
 • Προσπαθεί να αξιοποιήσει το δίκτυο των αποφοίτων του Τμήματος στην υπηρεσία ενίσχυσης των ακαδημαϊκών και κοινωνικών στόχων του
 • Επιδιώκει την διεθνοποίηση του Τμήματος μέσω της ενεργούς συμμετοχής του στο παγκόσμιο ακαδημαϊκό περιβάλλον, όπως αυτή διαμορφώνεται και επιτυγχάνεται μέσα από διεθνείς ερευνητικές και επιχειρησιακές συνεργασίες.

Η χάραξη της πολιτικής ποιότητας του Τμήματος επικεντρώνεται στην προώθηση του σκοπού και του αντικειμένου του Προγράμματος Σπουδών, καθώς και στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων που τίθενται κάθε φορά, μέσα από διαδικασίες και δράσεις, με απώτερο σκοπό τη διαρκή ανάπτυξη και βελτίωσή τους. Την ευθύνη έγκρισης της πολιτικής ποιότητας του Τμήματος έχει η Συνέλευση του Τμήματος μετά από σχετικές τεκμηριωμένες εισηγήσεις των αρμόδιων επιτροπών (ΟΜΕΑ, κλπ.). Το Τμήμα δεσμεύεται για την εφαρμογή πολιτικής ποιότητας η οποία υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του προγράμματος σπουδών, προωθεί τον σκοπό και το αντικείμενό του, υλοποιεί τους στρατηγικούς του στόχους και καθορίζει τα μέσα, τις ενέργειες και τους τρόπους επίτευξής τους, και εφαρμόζει τις ενδεικνυόμενες εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες ποιότητας με απώτερο σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του.

elEL
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Share via
Copy link
Powered by Social Snap