Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Τμήμα υποδοχής από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους και οι εξετάσεις διενεργούνται από 1 έως 20 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως 15 Νοεμβρίου:

α)Αίτηση του ενδιαφερομένου.

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν και να συμπληρώσουν την αίτηση Α1 στο σύνδεσμο: https://www.uoi.gr/ekpaideysi/entypa-grammateion/.

β)Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός πτυχίου, ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό, στο οποίο να αναγράφονται αναλυτικά οι βαθμοί των μαθημάτων που απαιτούνται για την εξαγωγή του βαθμού πτυχίου. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

γ) Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

Η κατάταξη των πτυχιούχων θα γίνει με εξετάσεις σε τρία (3) μαθήματα τα οποία είναι:

1) Εισαγωγή στη Νοσηλευτική –Νοσηλευτικές θεωρίες

2) Εισαγωγή στην Ψυχολογία

3) Νοσηλευτική Διεργασία

Η ύλη των παραπάνω μαθημάτων διαμορφώνεται σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών ( ΠΕ) και το περίγραμμα των μαθημάτων βρίσκεται στο παρακάτω Link :

https://nursing.uoi.gr/wp-content/uploads/2022/01/Perigramma_Spoudon_neo__June_2019.pdf

Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

elEL
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Share via
Copy link
Powered by Social Snap