Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής οργανικής θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού [Ε.ΔΙ.Π.] κατηγορίας ΤΕ , εισαγωγικής βαθμίδας Δ’, του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με γνωστικό αντικείμενο: « Φροντίδα οικογένειας βαρέως πασχόντων ασθενών»

[ Φ.Ε.Κ. 3073/Τ.Γ./23-11-2023]. Στο ΦΕΚ 3073/23.11.2023 (τ. Γ’) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 5136/08.11.2023 Προκήρυξη για την πλήρωση της παρακάτω θέσης Ε.ΔΙ.Π. […]

elEL
Μετάβαση στο περιεχόμενο